Sistēmas lietošanas noteikumi

Forum Cinemas klientu interneta pašapkalpošanās sistēmas lietošanas noteikumi.

Dokumenta mērķis.

Šo Lietošanas noteikumu mērķis ir sniegt Klientam informāciju par Sistēmas lietošanas noteikumiem un noteikt Klienta un Forum Cinemas saistības attiecībā uz Sistēmas lietošanu. Veicot Reģistrēšanos Sistēmā, Klienta pienākums ir pienācīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem. Klients apstiprina, ka, veicot Reģistrēšanos Sistēmā, un turpmāk tā iesniegtie dati ir patiesi, spēkā esoši un pilnīgi. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā Forum Cinemas ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu.

Lietotie termini:

Konts - Klienta konts Sistēmā, kurā tiek uzkrāta informācija par klienta darbībām Sistēmā un veiktajiem pirkumiem.
Forum Cinemas – Forum Cinemas OU filiāle Latvijā, vienotās reģistrācijas numurs 40203221668, juridiskā adrese – 13 janvāra iela 8, Rīga, LV1050. E-pasts: kino@forumcinemas.lv.
Klients – Forum Cinemas pakalpojuma saņēmējs un/vai Preču pircējs, fiziskā persona, kura elektroniskā veidā apstiprinājusi, ka piekrīt Lietošanas noteikumiem, un reģistrējusies Sistēmā.
Lietotāja vārds – Klienta izvēlēts unikāls vārds, kuru tas izmanto pieslēdzoties Sistēmai, lai tas Sistēmā varētu tikt identificēts.
Lietošanas noteikumi – šie Sistēmas lietošanas noteikumi.
Līgums – pamatojoties uz Klienta Reģistrēšanos Sistēmā, Forum Cinemas un Klienta noslēgtais distances līgums par Sistēmas izmantošanu.
Parole – Klienta izvēlēta Pastāvīga parole, kuru tas izmanto, pieslēdzoties Sistēmai.
Preces – Forum Cinemas piedāvātās kino biļetes vai kino dāvanu kartes.
Reģistrēšanās Sistēmā – reģistrēšanās formas aizpildīšana, nepieciešamo datu ievadīšana, piekrišana Lietošanas un datu apstrādes privātuma politikas noteikumiem, un citu darbību kopums, kuru veikšana ir priekšnoteikums Sistēmas izmantošanai.
Sistēma – Forum Cinemas klientu interneta pašapkalpošanās sistēma, kura pieejama interneta vietnē www.forumcinemas.lv un ar kuru tiek nodrošināta iespēja Klientiem iegādāties kino biļetes tiešsaistē un iegūt informāciju par kinoteātrī rādītajām filmām.

1. Līguma priekšmets.

1.1 Līguma ietvaros Klients pasūta un Forum Cinemas apņemas pieslēgt Klientu Sistēmai un sniegt Klientam ar Sistēmu saistītos pakalpojumus, bet Klients apņemas izmantot Sistēmu atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.

2. Vispārējie noteikumi.

2.1 Klienta reģistrācija fiziskām personām notiek elektroniskā veidā, apstiprinot Lietošanas un datu apstrādes privātuma politikas noteikumus.

2.2 Sistēmā klients tiek identificēts pēc Lietotāja vārda un Paroles, ja klients pieslēdzas nepastarpināti – internetā.

2.3 Klienta izvēlētais Lietotāja vārds un Parole ir konfidenciāla informācija, kuru Klients un Forum Cinemas apņemas neizpaust trešajām personām un novērš trešo personu iespējas to uzzināt un/vai lietot.

2.4 Ar Sistēmu saistītie pakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī:
2.4.1 ja vien to neliedz no Forum Cinemas neatkarīgi apstākļi;
2.4.2 ja netiek veikti Sistēmas profilakses darbi vai darbi, kas saistīti ar Sistēmas uzlabošanu.

2.5 Forum Cinemas ir tiesības grozīt Līguma noteikumus, nosūtot informatīvu e-pastu uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Ja Klients nepiekrīt Līguma noteikumu grozīšanai, Klientam ir tiesības pārtraukt Līgumu, aktivizējot e-pasta vēstulē iekļauto Līguma pārtraukšanas atsauci. Tādā veidā pārtraucot Līgumu, Klienta konts tiek dzēsts, bet Klientam tiek nodrošinātas tiesības saņemt iepriekš nopirkto un neizmantoto kino biļeti.

2.6 Informāciju par Sistēmā pieejamiem pakalpojumiem un to sniegšanas kārtību, kā arī par spēkā esošajiem Lietošanas noteikumiem Klients var saņemt 8.3 punktā noteiktajā kārtībā.

3. Klienta saistības.

3.1 Klients apņemas:
3.1.1 reģistrējoties Sistēmā, sniegt patiesu informāciju un nekavējoties paziņot Forum Cinemas par jebkurām izmaiņām tā sniegtajā informācijā;
3.1.2 glabāt drošībā konfidenciālu informāciju, kura saistīta ar Sistēmas lietošanu;
3.1.3 nodrošināt savu iekārtu (datora) atbilstību Sistēmas pakalpojumu saņemšanas minimālajām prasībām;

3.2 Klients ir atbildīgs par izvēlēto un Sistēmā norādīto e-pasta adreses pareizību un sava e-pasta pieejamību un drošību.

3.3 Piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, Klients apliecina, ka ir informēts par Forum Cinemas veikto personas datu apstrādi atbilstoši šajos Lietošanas un privātuma politikas noteikumos izklāstītajam un tam piekrīt.

3.4 Klientam ir tiesības:
3.4.1 pirms Preces apmaksas pārliecināties par Preces atbilstību;
3.4.2 nosūtīt Forum Cinemas informāciju par pamanītajām nepilnvērtībām vai neprecizitātēm Sistēmā;
3.4.3 netraucēti izmantot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. Forum Cinemas saistības.

4.1 Forum Cinemas apņemas:
4.1.1 identificēt Klientu Sistēmā atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem;
4.1.2 nodrošināt ar Sistēmu saistīto pakalpojumu sniegšanu un Preču pārdošanu Klientam saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
4.1.3 nekavējoties nosūtīt uz Klienta norādīto e-pasta adresi kino biļetes un rēķinu elektroniski, pēc biļešu iegādes;

4.2 Forum Cinemas nav atbildīgs, ja Klients nesaņem Forum Cinemas nosūtīto informāciju uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Informācija tiek uzskatīta par nosūtītu Klientam ar tās nosūtīšanas brīdi.

5. Līguma termiņš un tā izbeigšana.

5.1 Līgums stājas spēkā pēc klienta veiktās Reģistrēšanās Sistēmā un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

5.2 Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Forum Cinemas 8.3. punktā noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā Forum Cinemas ir tiesības pieprasīt no Klienta papildus datus par Klientu.

5.3 Forum Cinemas slēdz piekļuvi Sistēmai un izbeidz Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Klienta iesnieguma saņemšanas.

5.4 Forum Cinemas ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu:
5.4.1 nekavējoties, bez brīdinājuma, ja Klients pārkāpj šos Lietošanas noteikumus.

6. Pušu atbildība.

6.1 Forum Cinemas neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Klientam, gadījumā, kad jebkura cita trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Sistēmu, izmantojot Klienta Lietotāja vārdu un Paroli.

6.2 Klients atbild par visām darbībām Sistēmā, kas veiktas, izmantojot viņa izvēlēto Lietotāja vārdu un Paroli.

7. Datu apstrāde.

7.1 Reģistrējoties un/vai izmantojot Sistēmu, Klients sniedz Forum Cinemas personas datus, kurus Forum Cinemas, apstrādā šādiem mērķiem:
7.1.1 Lai izpildītu līgumu starp Klientu un Forum Cinemas par Preču piegādi Sistēmas ietvaros atbilstoši Klienta pieprasījumam, kā arī lai atbildētu uz Klienta iesūtītajiem jautājumiem un pieprasījumiem;
7.1.2 Lai uzlabotu Preču un pakalpojumu kvalitāti un piedāvājuma klāstu, kā arī uzlabotu Sistēmas darbību un Klienta pieredzi tās izmantošanā, veicot Klientu apmierinātības aptaujas un pētījumus;
7.1.3 Lai nosūtītu Klientam personalizētu informāciju par līdzīgām Forum Cinemas piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, akcijām vai citām kampaņām, balstoties uz Klienta pirkumiem un darbībām Sistēmā.

7.2 Apstrādājot Klienta personas datus, Forum Cinemas apņemas ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus.

7.3 Forum Cinemas Klientu datus nenodos trešajām personām, izņemot citus Forum Cinemas grupas uzņēmumus, ja tas nepieciešams saistībā ar Sistēmas darbības uzlabošanu vai Sistēmas integrēšanu un funkciju centralizēšanu grupas uzņēmumu līmenī.

7.4 Forum Cinemas nenodos Klientu datus uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts, ja vien datu saņēmējs nenodrošinās datu aizsardzības līmeni, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajam datu aizsardzības līmenim.

7.5 Gadījumā, ja Klients nevēlas saņemt informāciju atbilstoši šo Lietošanas noteikumu 7.1.3 punktam, vai arī Klientam rodas citi jautājumi par Forum Cinemas veikto personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Forum Cinemas, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šajos Lietošanas noteikumos.

7.6 Personas datu apstrādes un privātuma politika pieejama šeit: https://www.forumcinemas.lv/info/privatuma-politika

8. Citi noteikumi

8.1 Elektroniski sagatavotajiem dokumentiem ir tāds pats spēks, kā rakstveidā noformētiem.

8.2 Klienta elektroniskā piekrišana šiem Lietošanas noteikumiem apliecina, ka Klients ir pilnīgi iepazinies ar Līguma noteikumiem, saprot tos un tiem piekrīt.

8.3 Iegūt detalizētāku un Sistēmā pieejamo pakalpojumu aprakstu, pieprasīt biļešu pirkšanas vēsturi, paziņot par vienpusēju izbeigšanu, kā arī risināt citus ar Līgumu saistītus jautājumus Klients var:
8.3.1 apmeklējot Sistēmas tīmekļa vietnes www.forumcinemas.lv sadaļu “atsauksmes”.
8.3.2 zvanot pa informatīvo maksas tālruni 1189.
8.3.3 rakstīt e-pastu uz adresi kino@forumcinemas.lv.
8.3.4 par konta dzēšanu rakstīt e-pastu uz adresi privacy@forumcinemas.lv.

8.4 Starp Klientu un Forum Cinemas elektroniski noslēgtie Līgumi apskatei Forum Cinemas tīmekļa vietnē netiek saglabāti.